TEKİRDAĞ CANLI HABER
Son Dakika
Tekirdağ, Değirmenaltı katilini arıyor! “Trakya’da doğa katliamına izin vermeyeceğiz” Deniz manzaralı sanayi bölgesi masaya yatırıldı
Tekirdağ, Değirmenaltı katilini arıyor!
Tekirdağ, Değirmenaltı katilini arıyor!
 
“Trakya’da doğa katliamına izin vermeyeceğiz”
“Trakya’da doğa katliamına izin vermeyeceğiz”
 
Deniz manzaralı sanayi bölgesi masaya yatırıldı
Deniz manzaralı sanayi bölgesi masaya yatırıldı
 
Altınova sahili yürüyüş yolunun yapımı sürüyor
Altınova sahili yürüyüş yolunun yapımı sürüyor
“Tekirdağ ve deniz manzaralı sanayi bölgesine hayır!”
 

“Tekirdağ ve deniz manzaralı sanayi bölgesine hayır!”

Nusratlı, Yağcı ve Karahisarlı mahallelerindeki Tekirdağ ve deniz manzaralı tarım alanlarının acele kamulaştırma kararı ile Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi (TORSAB) ‘ne dönüştürülmek istenmesine köylüler “Traktör ve ekipmanlarımızı da alın” diyerek anahtar atıp tepki gösterdi.

5 Haziran 2014 Perşembe 10:15
Yazdır

Süleymanpaşa’ya bağlı Nusratlı, Yağcı ve Karahisarlı mahallelerinin arasındaki Tekirdağ ve deniz manzaralı araziye kurulmak istenen Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi (TORSAB)’a karşı köylüler eylem yaptı.

Tarım Topraklarımızı ve Yaşam Alanlarımızı Koruyalım Platformu’nun destek verdiği eyleme Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Palabıyık, Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, Tekirdağ Eczacılar Odası Başkanı Ufuk Ersöz, TÜRMOB odalarından TZMO Başkanı Cemal Polat, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Tanrıöver ve TÜRMOB üyeleri katıldı.

“BOŞ YERLER DOLMADAN YENİ OSB’LER YAPILAMAZ”

Tarım Topraklarımızı ve Yaşam Alanlarımızı Koruyalım Platformu adına ilk konuşmayı platform başkanı Mübeccel Orhan yaparken Orhan, “Yüreğimiz çok yoruldu. Yüreğimiz yorgun. Bugün son keşfi yaptık. OSB’lerde %50 boş yer var. Boş yerler dolmadan yeni OSB’ler yapılamaz. Lojistik diyorlarsa, lojistik yerimizde var.” dedi.

Tarım Topraklarımızı ve Yaşam Alanlarımızı Koruyalım Platformu Başkanı Mübeccel Orhan’ın açıklamasının ardından TZMO Başkanı Platform Genel Sekreteri Cemal Polat açıklamalarda bulundu.

TORSAB’ın kurulacağı “TEKİRDAĞ VE DENİZ MANZARALI” alan önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“1. SINIF TARIM ALANLARINA SANAYİ NASIL KURULUR?”

Çok kısa bir süre içinde alel acele ile; Süleymanpaşa İlçesi Nusratlı, Yağcı ve Karahisarlı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 4260 da ‘lık alanın “Tarım Dışı Amaçla Kullanılmasının” uygun bulunması ve 05.05.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile “Acele Kamulaştırma Kararı” nın alınması oldukça düşündürücü ve manidardır. Tarım dışına çıkartılan ve TORSAB alanı olarak belirlenen araziler “mutlak ve özel ürün tarım arazi” leridir. 1/100.000 ölçekli Tekirdağ ili Çevre Düzen Planları (ÇDP) ve 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl ÇDP ‘nın da yeni sanayi alanı açılmayacağı kesin hükümlerle belirlenmiştir.

“ARAZİLERİN TARIM DIŞI KULLANIMA AÇILMASI ANAYASA’YA AYKIRIDIR”

İptale konu işlemler ile söz konusu arazinin tarım dışı kullanıma açılması Anayasaya aykırıdır.

Dokuz bin hektarlık planlı sanayi alanının 4500 ha kısmı boşken  (Malkara, Hayrabolu, Muratlı OSB ‘ler % 5- 15 dolulukta iken) yeni sanayi alanlarının oluşturulmasının gerekçesini anlamakta güçlük çekmekteyiz. Söz konusu arazilerin tarım dışı kullanıma açılması Anayasa’ya göre aykırıdır. Birinci sınıf tarım toprağı olan söz konusu taşınmazların imara açılması, “ 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na aykırıdır. Kanunun 11. Maddesinde, arazi kullanım plan ve projelerinin Valilikler tarafından hazırlanacağı (veya hazırlatılacağı) tarımsal amaçlı arazi kullanım plan veya projelerin hazırlanmasında, çiftçilerin ve arazi sahiplerinin görüşlerinin alınacağı belirtilmektedir. Bu planlar olmadığı gibi plan için sizin arazilere sanayi yapacağız diye sorulmamıştır.

Yine söz konusu sanayi alanı ile ilgili olarak Kanunun istediği “Kamu Yararı Kararı ”da bulunmamaktadır. Ayrıca alternatif alan araştırması yapılmamıştır. Söz konusu yer sahipleri hiçbir şekilde bilgilendirilmemiş ve görüşleri alınmamıştır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak; Tarım Dışı Amaçla Kullanılmasının Uygun Bulunması işleminin öncelik ve ivedilikle Yürütülmesinin Durdurulmasına ve İptali ile ilgili Tekirdağ İdare Mahkemesine ve  Acele Kamulaştırmaya ilişkin 2014/6065 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürütmesinin durdurulması ve İptali ile ilgili Danıştay 6. Dairesine dava açtık. Acele Kamulaştırma davasında; 2942 Sayılı Kanunun 27.maddesi ‘3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılması’nı düzenlemektedir. Bakanlar Kurulu'na her ne kadar Kanunun 27.maddesinin uygulanması konusunda yetki verilmiş ise de yasanın lafzından Bakanlar Kurulunun kendine tanınan bu yetkiyi kullanırken “yurt savunması” veya buna benzer bir halin varlığı zorunluluk arz etmektedir.

“3 DURUMDA ACELE KAMULAŞTIRMA YAPILIR BURASI HANGİ DURUMA GİRİYOR?”

Anayasanın 46.maddesi uyarınca Devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararının gerektirdiği hallerde özel mülkiyette bulunan malları yasada gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya yetkilidir. Buna göre bir taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının kamulaştırma yolu ile kaldırılması kamu yararının kaldırılması zorunluluğunun özel mülkiyet hakkının korunmasından üstün tutulması şartına bağlıdır.

Bu çerçevede 2942 sayılı Kanunun 27. maddesi incelendiğinde acele kamulaştırmada olağan kamulaştırmaya oranla özel koşulların varlığı aranmış ve üç durumda acele kamulaştırma yapılmasına olanak tanınmıştır: 1.Yurt Savunması ihtiyacı (savaş hali), 2.Olağanüstü durumlarda (afet, sel, deprem vs), 3.Bakanlar Kurulunca karar verilebilmesi için de kamu yararı ve kamu düzenine ilişkin olma halinin maddede yer alan diğer iki koşula paralellik göstermesi durumunda.

Yüksek Mahkeme; “kamulaştırma işlemlerinde acelecilik halinin uygulanabilmesi için Bakanlar Kurulu kararında acelecilik hali ve bu hali gerekli kılan durumlar ile gerek acele kamulaştırmanın konusu gerekse acele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi acelelik halinin dışındaki durumlar için Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasını sağlayacak ayrıntıya kararda yer verilmesi, yasa koyucu tarafından acelelik halini belirleme konusunda Bakanlar Kurulu'na tanınan yetkinin başka bir makam ya da mercii tarafından kullanılması sonucunu doğuracak yetki devrini içerecek unsurlar taşımaması gerekir” demekle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yetki devri anlamına gelen Bakanlar Kurulu'nun ilgili kararının hukuka aykırılığını açık bir biçimde teyid etmiştir (Danıştay Altıncı Dairesi'nin 2011/5000E. Sayı ve 4.7.2011 tarihli karar).

“ÇOK DEĞERLİ TRAKYA’NIN TARIM TOPRAKLARI HIZLA TÜKETİLMEKTEDİR TORSAB DERHAL DURDURULMALIDIR”

Anayasa 13 ve 35. madde hükümleri uyarınca mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla Anayasa’ya uygun olarak yasayla sınırlandırılması mümkün ise de öncelikli koşul kamu yararının bulunmasıdır. Mülkiyet hakkının kamulaştırma yolu ile ortadan kaldırılması kamu yararının karşılanması zorunluluğunun özel mülkiyet hakkının korunmasından üstün tutulması şartına bağlıdır. Oysa kamulaştırılacak araziler mutlak ve sulu tarım arazisi olup 5403 sayılı Kanuna göre tarım dışı kullanımları mümkün değildir.

Sonuç olarak; mutlak tarım arazilerinin tarım dışı kullanıma açılması ile telafisi imkânsız zararların ortaya çıkacağı muhakkaktır. Nitekim bölgedeki çiftçiler ve yer sahipleri “ acele kamulaştırma yoluyla “ topraklarının ellerinden alınacağı endişesi içerisindedirler. Ne yazık ki çok değerli Trakya’nın tarım toprakları hızla tüketilmektedir. Dünya’nın günümüz ve gelecekteki en stratejik ürünü olan gıda kaynaklarının üretim kaynağı tarım topraklarının göz göre göre heba edilmesi bizleri derinden üzmektedir. Bu nedenler TORSAB derhal durdurulmalıdır.”

“TRAKTÖR VE EKİPMANLARI DA ALSINLAR” DİYEREK ANAHTAR ATTILAR

TZMO Başkanı Platform Genel Sekreteri Cemal Polat’ın açıklamasının ardından tekrar söz alan Platform Başkanı Mübeccel Orhan, “Keşifler yapıldı. Unuttukları bir şey var. Çiftçinin toprağı elinden alındıktan sonra ekipmanlara ihtiyacı yoktur. Traktörleri ve ekipmanları yarı fiyatından ucuza satılacaktır. Anahtarlarına ihtiyacımız yoktur. Onlara veriyoruz. Traktör ve ekipmanları da alsınlar.” derken konuşmasının ardından çiftçiler anahtar atarak TORSAB ve savunucularını protesto etti.

TORSAB'a karşı olan Nusratlı köylüleri; "Valiye gittik yok dedirtti!”haberi için TIKLAYINIZ

TEKİRDAĞ CANLI HABER/Ahmet Gürakar

Anahtar Kelimeler: torsab, tekirdağ sanayi, tekirdağ organize sanayi bölgesi, torsab tekirdağ, tekirdağ torsab, nusratlı sanayi
Haber Yorumları
Yorum Ekle
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yorum yapan siz olun.
 Diğer Haberler
 
Fotogaleri
Yazarlar
Çok Okunanlar
Sayısal Loto

Tarihli Çekiliş Sonucu
Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | RSS
sanalbasin.com üyesidir
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden KESİNLİKLE kullanılamaz.
Yazılım: Haber Sitesi Kur